حیاتمند موجودات از منظر عقل و نقل با تاکید بر آراء امام خمینی ره
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
نام استاد/نام دانشجو : زاهد گرجیان عربی
در معارف قرآن کریم، آیات فراوانی وجود دارد که با کمی تامّل در محتوای آن؛ این مساله بدست می آید، که سراسر جهان هستی دارای شعور، ادراک و حیات می باشد؛ نظیر آیاتی چون تسبیح موجودات، شهادت اعضاء و جوارح انسان و اشیاء عالم نزد خداوند متعال؛ و نیز امر به آسمان و زمین و وحی به حیوان و نظائر آن می باشد. این مجموعه شامل سه بخش و دارای فصول متعدد می باشد. بخش اوّل که مفهوم شناسی بحث و مبانی آن است، دارای چهار فصل است. و فصل اوّل به بحث لغوی و اصطلاحی معنای حیات می پردازد. و فصل دوّم شامل واژگان عقل و نقل مورد نظر در بحث را مورد بررسی قرار داده؛ آنگاه در فصل سوّم برخی از ویژگیهای موجودات عالم را بیان کرده، و سپس در فصل چهارم مطلبی تحت عنوان مظهریت عالم هستی برای خداوند و رابطه اش با موضوع بحث را مطرح می نماید. و در بخش دوّم که اثبات حیاتمندی موجودات از منظر کتاب و سنّت با تاکید بر آراء امام خمینی ( ره ) است دارای سه فصل می باشد. در فصل اوّل در خصوص حیات موجودات از نظر قرآن در آثار امام خمینی (ره) موضوعاتی مطرح شده است. و فصل دوّم؛ شامل حیات موجودات از نظر روایات با تاکید در آثار امام خمینی (ره) می باشد. و نیز فصل سوّم حاوی شعورمندی موجودات بر پایه حیات آن ها از منظر امام خمینی (ره) است. و همچنین در بخش سوّم که حیاتمندی موجودات از منظر عقل با تکیه بر آراء امام خمینی (ره) است در بردارنده دو فصل بوده، که فصل نخست شعورمندی موجودات از منظر عقل را به اثبات می رساند. و آنگاه در فصل دوّم ادلّه عقلی حضرت امام خمینی (ره) در خصوص حیاتمندی موجودات را مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین؛ با توجّه به پذیرش این مساله که همه موجودات، خداوند متعال را حمد و سپاس گفته و در برابر او خاضع و خاشع باشند لازم می آید که آدمی هم خود را در ردیف بقیّه موجودات قرار داده و از این غافله در زمینه رشد و به سمت کمال بی نهایت رفتن عقب نیفتد. و وقتی ثابت شود همه موجودات عالم از جمله موجودات اطراف ما، دارای حیات هستند قطعا می تواند اهرمی برای باز نگهداشتن انسان جهت رفتن به سوی گناه شود چون شرم و حیاء در برایر زنده ها به انسان اجازه گناه نمی دهد. در نتیجه همه آحاد جامعه در صورت عمل و توجّه به این امر، طعم شیرین زندگی بهتر را در میان خود احساس نموده و از آن بهره مند می گردند.